حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. (نویسنده مسئول)

چکیده

مبانی حقوق مالکیت صنعتی به منظور حفظ تعادل میان مالکیت فکری – صنعتی و دسترسی به اطلاعات آزاد، یکی از اصلیترین چالشهای فکری در جامعه اطلاعاتی امروز است که با رعایت حقوق قابل تنظیم است. اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری (و بالاخص مالکیت صنعتی) و اصل فرامرزی بودن اینترنت هریک قلمرو و ماهیت خاص خود را داشته و در مرحله ایجاد، با یکدیگر تعارضی ندارند، معالوصف، در مرحله اجرا این دو با همدیگر تزاحم دارند که نیاز به بررسی و تحقیق در این حوزه را ضروری میسازد؛ لذا در این مقاله با روش کتابخانهای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی «حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات» پرداخته شده است. بررسیهای به عمل آمده نشان داد که، حقوق مالکیت صنعتی، در فضای تبادل اطلاعات دچار چالش های حقوقی نوینی شده؛ و این چالشها در دو حوزه حق بر علائم تجاری و حق اختراع نمود بیشتری دارد. "اصل سرزمینی بودن حمایت از حقوق مالکیت صنعتی" در فضای بدون مرز تبادل اطلاعات با تهدیدهای جدی مواجه شده؛ و گسترش روزافزون این فضا، بر قلمرو و نحوه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی تاثیر داشته، و این فضا، عرصه مناسبی برای فرار از مقررات کلاسیک حقوق مالکیت صنعتی شده؛ و نیازمند قوانین جدید است. نظامهای حقوقی به منظور ایجاد این تضمین از راهکارها و تدابیر مختلف که ضمانت اجرا نامیده میشود، استفاده میکنند. از جمله این ضمانت اجراها اقدامات تامینی و اقدامات موقتی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protection of industrial property rights in the space of information exchange

نویسنده [English]

  • Ali Mohamad Dehghan
Senior expert in private law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Yazd branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Fundamentals of Industrial Property Law In order to maintain a balance between intellectual-industrial property and access to free information, one of the main intellectual challenges in today's information society is regulated by respect for rights. The principle of territoriality of intellectual property rights (and especially industrial property) and the principle of transnationality of the Internet each have their own territory and nature and do not conflict with each other in the creation stage. And makes research in this field necessary; Therefore, in this article, with the library method and with a descriptive-analytical approach, "protection of industrial property rights in the information exchange space" has been studied. Studies have shown that industrial property rights face new legal challenges in the information exchange environment; And these challenges are more pronounced in two areas: trademark rights and patents. "The principle of territoriality of the protection of industrial property rights" in the borderless space of information exchange has faced serious threats; And the growing expansion of this space has affected the territory and the manner of protection of industrial property rights, and this space has become a suitable arena for escaping the classic rules of industrial property rights; And requires new rules. In order to create this guarantee, legal systems use various solutions and measures called enforcement guarantees. These guarantees include security measures and temporary measures, which are discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial property rights
  • trademark rights
  • territorial principle
  • information exchange space