جایگاه مصلحت در اهداف شارع در فرآیند قانونگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.

چکیده

یکی از مباحثی که در فقه شیعه و سنی اهمیت ویژه ای دارد و مورد توجه قرار گرفته است نقش و جایگاه مصلحت در امور فقهی می باشد. در فقه اسلامی موضوع مصلحت در غایت احکام حکومتی مطرح است. احکام حکومتی تصمیاتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می نماید و مطابق آن مقرراتی وضع کرده و اجرا می نماید. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند احکام شریعت دارای اعتبار می باشند، اما بر خلاف قوانین آسمانی که غیر قابل تغییر هستند مقررات وضعی حکومتی قابلیت تغییر در ثبات و بقا را در قالب مصلحت دارند.به نظر می رسد استنباط احکام شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول واقع شده است به شرطی که دلیلی قطعی و حتمی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان در حکومت اسلامی که مبتنی بر احکام شیعی است نمی توان هر مصلحتی را هر چند غیر ضروری ملاک حکم و فتوا قرار داد. در این مقاله جایگاه مصلحت در اهداف شارع در قانونگذاری در قالب نوع تحقیق نظری و به روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of expediency in the legal goals in the legislative process

نویسندگان [English]

  • Dr. Amirreza Mahmoudi 1
  • Seyyedeh Mahshid Miri Balajorshari 2
1 Assistant professor and faculty member, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan branch. (Corresponding Author)
2 Senior expert in private law, faculty of humanities, Islamic Azad University, Lahijan branch.
چکیده [English]

One of the topics that is of particular importance in Shia and Sunni jurisprudence and has received attention is the role and position of expediency in jurisprudence. In Islamic jurisprudence, the issue of expediency is raised for the purposes of governmental rulings. Governmental decrees are decisions that the guardian adopts under the shadow of Sharia laws and complying with their agreement according to the expediency of the time, and according to them, he establishes and implements regulations. These regulations are valid and valid like Sharia laws, but unlike heavenly laws which are unchangeable, governmental regulations can be changed in the form of stability and survival. It seems that the inference of Sharia laws is based on interests in Shia jurisprudence has been accepted as long as there is no definite reason to the contrary. Therefore, in the Islamic government, which is based on Shiite rulings, it is not possible to make any expediency, even if unnecessary, the criterion of rulings and fatwas. In this article, the place of expediency in the goals of Shariah in legislation has been studied in the form of theoretical research and descriptive analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiqh al-maqasid
  • expediency
  • governmental rulings