جایگاه تحولات قواعد عمومی قراردادها بر حقوق رقابت در نظامات حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین.

چکیده

با توجه به گسترش و پیچیدگی‌های مبانی حقوقی در نظامات اقتصادی و اجتماعی جوامع و مبانی حقوقی خرد و کلان همواره ضرورت توجه به ابعاد مختلف نظامات اجتماعی و اقتصادی احساس می‌شود که در این میان توجه به مبانی و مفاهیم حقوق اقتصادی به‌عنوان یکی از زیر گرایش‌های جدید حقوق خصوصی و به‌تبع آن بررسی و مطالعه در باب یکی از زیرشاخه‌های شاخص این گرایش جوان تحت عنوان حقوق رقابت بیش‌ازپیش احساس می‌شود آنچه ما در این پژوهش تلاش داریم به آن بپردازیم بحث و بررسی در باب «جایگاه تحولات قواعد عمومی قراردادها بر حقوق رقابت» و توجه به بررسی و اهمیت بررسی و ارتباط و وضعیت قواعد عمومی قراردادها در بحث حقوق رقابت است، اساس و مبنای مطالعات حقوق رقابت مطالعه در باب قراردادهای تجاری است که آثار مثبت یا منفی را در جریان رقابت می‌توانند برجای بگذارند بنابراین در این پژوهش می‌بایست به این پرسش پرداخته شود که آیا به‌صورت مستقل می‌توان صرفاً در باب مبانی حقوق رقابت به قواعد عمومی قراردادها استناد نمود و در ادامه به بحث و بررسی بر اهمیت مطالعه قواعد عمومی قراردادها و سیر تاریخی تحولات قراردادی و اعتبار محدودیت‌های قراردادی و درنهایت نقش و جایگاه دولت در بحث مداخلات در جریان حقوق رقابت با توجه به قواعد عمومی قراردادها خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of changes in the general rules of contracts on competition rights in legal systems

نویسندگان [English]

  • Hamed Mehrad 1
  • Dr. Mohammad Hadisaei 2
1 PhD student in Private Law, Faculty of Law, Imam Khomeini International University Qazvin. (Corresponding Author)
2 Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Law, Imam Khomeini International University Qazvin.
چکیده [English]

Due to the development and complexity of legal principles in economic and social systems of societies and micro and macro legal principles, it is always necessary to pay attention to different dimensions of social and economic systems, including the principles and concepts of economic law as one of the sub-trends. New Private Laws and, consequently, the study and study of one of the leading trends and sub-trends of this young trend called competition law is felt more than ever. What we are trying to address in this study is a discussion about The place of changes in the general rules of contracts on competition law "and attention to the study and the importance of reviewing and the relationship and status of general rules of contracts in the discussion of competition law, because as the basis of studies of competition law is the study of commercial contracts that have positive effects Or negative can be left in the course of competition, so this study should address the question of whether an independent برگه can be based solely on the principles of competition law, the general rules of contracts, and then discuss the importance of the study. General rules of contracts and historical course Contractual status and validity of contractual constraints, and finally the role and position of the government in the discussion of interventions in competition law, we will pay attention to the general rules of contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • general rules of contracts
  • competition rights
  • public order
  • Rule of will