چالش های فراروی نظام عدالت کیفری پیرامون مراقبت های پس از خروج

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش های فراروی نظام عدالت کیفری پیرامون مراقبت های پس از خروج است. لذا با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی این موضوع انجام شد. پژوهش حاضر در صدد است تا با بررسی چالش های مراقبت های پس از خروج و با معرفی تجاربی که در این زمینه وجود دارد، از طریق ساز و کارهایی در سطح رویکرد اصلاح مجرمین در مراقبت های پس از خروج در مقررات کیفری ایران ، به ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر مجرمین در فرآیند مراقبت های پس از خروج برآید. کار آموزی، اشتغال، ازدواج ، ادامه تحصیل ، اعطای تسهیلات وام بانکی ونظایر این ها، از جمله سازوکارهایی هستند که کارآمدی آنان به عنوان یافته این پژوهش ، برای اجرا در دوران اعمال حبس پیشنهاد می گردد. نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر برای راهبرد سیاست جنایی خود در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت های جرم، به اقدام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی نگاه ویژه ای داشته اند. در این راستا مسئله مراقبت های پس از خروج از حبس باب جدیدی است که با اهدافی از قبیل باز سازگاری و پیشگیری از تکرار جرم گشوده شده است. اقداماتی که به عنوان مراقبت های پس از خروج انجام می شود می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد و به کار بردن آن در ارتقای توانمندی های اجتماعی بسیار موثر می باشد. و در نهایت این که شایسته است تمامی سعی و تلاش خود را در جهت انسانی کردن هر چه بیشتر محیط و ارائه تمامی شیوه های نوین اصلاح و باز پروری زندانیان مصروف نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges facing the criminal justice system around post-discharge care

نویسندگان [English]

  • Bahareh Mojhdehi 1
  • Fatemeh Elahimanesh 2
1 PhD student in criminal law and criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran North Branch. (Corresponding Author)
2 Master's student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch.
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the challenges facing the criminal justice system regarding post-exit care. Therefore, this issue was investigated using the library method and in a descriptive and analytical way. The current research aims to provide a model by examining the challenges of post-exit care and by introducing the experiences in this field, through mechanisms at the level of the approach of reforming criminals in post-exit care in Iran's penal regulations. Suitable for monitoring offenders in the post-release care process. Apprenticeship, employment, marriage, continuing education, granting bank loan facilities, etc., are among the mechanisms whose effectiveness, as a result of this research, is suggested for implementation during imprisonment. In recent decades, criminal justice systems have taken a special look at social, economic, cultural, educational and educational measures for their criminal policy strategy in order to eliminate and limit the causes and opportunities of crime. In this regard, the issue of post-release care is a new chapter that has been opened with goals such as re-adjustment and prevention of recidivism. Actions that are performed as after-exit care can play a significant role in preventing the recurrence of crime and its use is very effective in promoting social capabilities. And finally, it is appropriate to put all our efforts into humanizing the environment as much as possible and providing all the new ways of reforming and rehabilitating prisoners

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • criminal justice system
  • post-exit care
1- اردبیلی، محمد علی، (1380)، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان.
2- ایزدی، عبدالله، (1390)، مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاح و درمان ایران و کانادا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 3- بولک، برنارد، (1370)، کیفر شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، نشر مجد.
4- پیکا ، ژرژ، (1370)، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
5- حاتمی خواجه، ن، (1386)، جامعه پذیری زندانیان، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی کاهش استفاده ازمجازات زندان، تهران، انتشارات راه تربیت.
6- رجبی، امین، (1382)، شرح آیین نامه اجرایی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشور شریعت .
7- رویه عملی در زندان، (1381)، کاربرد مقررات بین المللی در امور زندانها، تهران، راه تربیت.
8- رهامی، محسن، (1381)، اقدامات تأمینی و تربیتی، نشر میزان.
9- شمس، علی، (۱۳۸۲)، بازگشت سعادتمندانه، چاپ اول، تهران، انتشارات راه تربیت.
10- شمس، علی، (1382)، حقوق زندانیان، برداشتی از منابع اسلامی، مقررات داخلی و بین المللی، ویراست دوم، تهران، انتشارات راه تربیت. 
11- صفاری، علی، (1386)، کیفرشناسی، تهران، انتشارات جنگل. 
12- کوسن، موریس، (1382)، تحول زندان در ایالات متحده آمریکا، ترجمه قاسمی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۵.
13- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، (1377) دانشنامه جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
14- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، (1378)، تقریرات علوم جنایی، جلد اول، بی جا.
15- نجفی ابرند آبادی، (1387)، علی حسین، تقریرات درس باز پروری بزهکاران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
16- نیازپور، امیر حسین، (1386)، بازپروری بزهکاران در مقررات ایران، مجله فقه و حقوق قم، شماره ۱۱.
17- واقفی، مریم، (1390)، مطالعه حقوقی - جرم شناختی مرحله پسا کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم.
18- آشوری، محمد، (1382)، جایگزین های زندان و مجازات های بینابین، بی جا.
19- حاجی ده آبادی، محمد علی، (1388)، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران، فصلنامه حقوق، شماره3.
20- صفاری، علی، (1381)، کیفر شناسی و توجیه کیفری مقالات علوم جنایی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21.
21- عباس زاده، مجتبی، (۱۳۸۷)، مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیتی زندانیان مرد جرایم عمد و غیر عمد زندان مرکزی اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان.
22-کولمن، جیمز کاوینگتن، (1376)، روانشناسی نابهنجار و زندگی نون، ترجمه کیانوش هاشمیان، تهران، انتشار دانشگاه الزهرا (س).
23- کی نیا، مهدی، (1386)، مبانی جرم شناسی، جلد اول و دوم، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
24- گودرزی، محمدرضا، (1384)، تاریخچه زندان، تهران، نشر میزان.
25- میلکی، ایوب، (1384)، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، اصلاح و تربیت سال 4، شماره 47.
26- BenilloucheZ,Mikael,a propros des lois du 12 december 2005 relatife au traitemnt de la recidive des infraction penal et 26 janrier 2006 relative a lute contre le terrorisme, « surveilleret punir...30 ans après» in a. p. c. no. 28, 2006.
27- Duff. R. a. and david garland (ed): jhtroduction: tninking a bout punishment , in: r.a. duff and david garland , areader on punish ment, oxferd university press, new york, 2007.
28- Fogel. D. we are the living poff: the justice model for correction, cinicinatiw. H. Anderson Hollin, c. r:treatment proyrams for off enders meta analy _ sis, what works, and beyond, international jourh al of psy chiatry and law, 1999.