چالش های فراروی نظام عدالت کیفری پیرامون مراقبت های پس از خروج

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش های فراروی نظام عدالت کیفری پیرامون مراقبت های پس از خروج است. لذا با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی این موضوع انجام شد. پژوهش حاضر در صدد است تا با بررسی چالش های مراقبت های پس از خروج و با معرفی تجاربی که در این زمینه وجود دارد، از طریق ساز و کارهایی در سطح رویکرد اصلاح مجرمین در مراقبت های پس از خروج در مقررات کیفری ایران ، به ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر مجرمین در فرآیند مراقبت های پس از خروج برآید. کار آموزی، اشتغال، ازدواج ، ادامه تحصیل ، اعطای تسهیلات وام بانکی ونظایر این ها، از جمله سازوکارهایی هستند که کارآمدی آنان به عنوان یافته این پژوهش ، برای اجرا در دوران اعمال حبس پیشنهاد می گردد. نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر برای راهبرد سیاست جنایی خود در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت های جرم، به اقدام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی نگاه ویژه ای داشته اند. در این راستا مسئله مراقبت های پس از خروج از حبس باب جدیدی است که با اهدافی از قبیل باز سازگاری و پیشگیری از تکرار جرم گشوده شده است. اقداماتی که به عنوان مراقبت های پس از خروج انجام می شود می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد و به کار بردن آن در ارتقای توانمندی های اجتماعی بسیار موثر می باشد. و در نهایت این که شایسته است تمامی سعی و تلاش خود را در جهت انسانی کردن هر چه بیشتر محیط و ارائه تمامی شیوه های نوین اصلاح و باز پروری زندانیان مصروف نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges facing the criminal justice system around post-discharge care

نویسندگان [English]

  • Bahareh Mojhdehi 1
  • Fatemeh Elahimanesh 2
1 PhD student in criminal law and criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran North Branch. (Corresponding Author)
2 Master's student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch.
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the challenges facing the criminal justice system regarding post-exit care. Therefore, this issue was investigated using the library method and in a descriptive and analytical way. The current research aims to provide a model by examining the challenges of post-exit care and by introducing the experiences in this field, through mechanisms at the level of the approach of reforming criminals in post-exit care in Iran's penal regulations. Suitable for monitoring offenders in the post-release care process. Apprenticeship, employment, marriage, continuing education, granting bank loan facilities, etc., are among the mechanisms whose effectiveness, as a result of this research, is suggested for implementation during imprisonment. In recent decades, criminal justice systems have taken a special look at social, economic, cultural, educational and educational measures for their criminal policy strategy in order to eliminate and limit the causes and opportunities of crime. In this regard, the issue of post-release care is a new chapter that has been opened with goals such as re-adjustment and prevention of recidivism. Actions that are performed as after-exit care can play a significant role in preventing the recurrence of crime and its use is very effective in promoting social capabilities. And finally, it is appropriate to put all our efforts into humanizing the environment as much as possible and providing all the new ways of reforming and rehabilitating prisoners

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • criminal justice system
  • post-exit care