جایگاه کاداستر در ثبت اسناد رسمی در جهت امنیت در معاملات در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (نویسنده مسئول)

چکیده

کاداستر به عنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک است. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در ‏حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. نظام ثبتی ایران با ‏وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست بنابراین ‏مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تامین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را ‏مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها درخصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است. ‏پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به جایگاه کاداستر در ثبت اسناد رسمی در جهت امنیت در معاملات ‏در حقوق ایران می پردازد، که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین و تسهیل ثبات ‏وضعیت حقوقی بیع املاک از یکسو وحمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک، ‏امنیت و تسریع در معاملات می گردد و در نتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده ‏از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب بـا کاداسـتر در نظـام ثبتـی ایـران که به صورت چند بعدی صورت گرفته است، ‏امکـان دسترسـی بـه ایـن هـدف را علیرغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of the cadastre in the registration of official documents for the security of transactions in Iranian law

نویسنده [English]

  • Fakhri Mahdi Hamedani
PhD student in private law, faculty of law and political science, Islamic Azad University, Karaj branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Cadastre is a new concept in property registration, ie electronic property registration. Despite the importance and position of this institution in the new registration law, in the Iranian legal system, some issues related to it are still neglected. Although the Iranian registration system is a coherent system and has the ability to create legal security, it is not compatible with the needs and interests of society, so it needs reforms to improve its efficiency so that in addition to securing the interests of owners, possible abuses. Block and many disagreements about registration regulations that result from not paying attention to the type of registration system in Iran. The present study uses a descriptive-analytical method to address the cadastre position in the registration of official documents for security in transactions in Iranian law, which real estate registration system through the identification and determination of property rights and guarantee and facilitate the stability of the legal status of property sales On the one hand, and legal protection of these rights, on the other hand, leads to a reduction in the cost of real estate exchange, security and acceleration of transactions, and as a result, causes the property to enter the economic cycle and shows that the use of objective property registration system in combination With the cadastre in the Iranian registration system, which has been done in a multidimensional way, it has been possible to achieve this goal despite some shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadastre
  • registration of official documents
  • security
  • transactions
1- احمدی، احمد، (1387)،  جرایم ثبتی علل و راهکارهای پیشگیرانه، بی جا.
2- بهرامی، داریوش، (1393)، حقوق ثبت املاک در ایران، تهران: نشر میزان.
3- تفکریان، محمود، (1387)، شناخت دفاتر اسناد رسمی ، چاپ سوم، تهران: انتشارات نگاه بینه.
4- حنیفی، مهران؛ حبیبی درگاهی، بهنام، (1392)، حقوق کاداستر: ثبت نوین، تهران: انتشارات گنج دانش.
5- خوش برش ماسوله، مهدی؛ صادقیان، سعید، (1397)، پیاده سازی کاداستر سه بعدی شهری بر مبنای تصاویر هوایی با قابلیت مدیریت املاک در کلان شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، شماره 107: 40-25.
6- خویینی، غفور؛ شفیعی فینی، حسین، (1397)، نقش تنظیم سند رسمی معاملات در سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 3: 21-16.
7- صادقیان، سعید، (1386)، کاداستر اجزاء و انواع آن، نشریه سازمان جغرافیایی کشور، شماره 23: 78-65.
8- طباطبایی حصاری، نسرین، (1389)، بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک، فصلنامه حقوق، دوره ۴۰، شماره 2: 237- 219.
9- فرامرزپور، قادر، (1389)، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص، مجله کانون، شماره 107: 67-43.
10- فلاح، حمیدرضا، (1388)، مقدمه ای بر کاداستر، نشریه شهرنگار، شماره 51: 16-1.
11- قاسمی، مهرداد، (1394)، کاداستر ضرورتی فوری، تهران: نشر دبیرخانه رصد استراتژیک.
12-کلانتری، میترا (1387)، کاداستر، تهران: انتشارات نورپردازان.
13- منصور، جهانگیر، (1391)، قانون ثبت اسناد و املاک، تهران: نشر دیدار.
14- موسوی زاده، سیدمهدی، (1398)، بررسی قانون جامع کاداستر در جمهوری اسلامی ایران، مجله پژوهش ملل.
15- مهرآسا، جمشید، (1395)، نقش کاداستر و ساانه ثبت آنی بر قضازدایی، نشریه مطالعات حقوق، شماره 5: 22-1.