آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری تخصصی علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان.

چکیده

در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal effects of electronic funds transfer in connection with financial institutions

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Dehghan 1
  • Mohammad Hadi Yar Ahmadi 2
1 Master of Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Yazd Branch. (Corresponding Author)
2 PhD student in Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Dehaghan Branch.
چکیده [English]

In today's world, e-commerce accounts for a significant volume of commercial transactions, and the electronic transfer of funds plays a key role in its implementation. Regardless of the trading features of electronic funds transaction, as a method of payment that has direct effects on the policy and monetary system of countries, this type of transaction also overshadows consumer rights. Therefore, this article was conducted to investigate the legal effects of electronic funds transfer in relation to financial institutions and descriptive-analytical method. Studies have shown that, in Iranian law, a comprehensive law to clarify the legal rules governing transactions has not been adopted, and the only regulations adopted in this regard are the instructions approved by the Central Bank, the most important of which are the instructions. Issuance of payment order and transfer of funds approved in 1385 and regulations governing payment service providers approved in 1390. Article 4 of the Law on Interest-Free Banking, approved in 1983, obliges banks to repay the principal of customers' deposits, so the bank can not relieve itself of liability by invoking the infiltrating act. Regarding other damages to customers, according to paragraph c of Article 35 of the Monetary and Banking Law of the country, merely citing damages to banking operations, causes the bank to be liable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial institutions
  • banks
  • electronic funds transfer
  • liability
1- احمدی راد، حمید، (1391)، تحلیل ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه با رویکرد انتقال حق، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دوره پانزدهم، شماره 9.
2- امینی، منصور، میری، حمید، متقی شهری، سامان، (1395)، دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهد، مجله پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم. شماره 24.
3- السان، مصطفی، (1396)، حقوق تجارت الکترونیکی، تهران، انتشارات سمت.
4- بناء نیاسری، ماشاءالله، (1389)، انتقال الکترونیک وجوه، پایان نامه حقوق خصوصی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
5- سلطانی، محمد، (1390)، حقوق بانکی، تهران، نشر میزان.
6- صالحی مازندرانی، محمد، بیات، فرهاد، (1393)، تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی، مجله پژوهش حقوق خصوصی، دوره دوم، شماره  6.
7- عبداللهی، محبوبه، (1396)، تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقال دهنده در انتقال الکترونیکی وجوه، نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی، دوره بیست و چهارم،  شماره 12.
8- عبداللهی، محبوبه، سید احمدی سجادی، سید علی، (1393)، بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش های الکترونیکی، نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره 21.
9- عبدی پور، ابراهیم، (1388)، تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی، مجله حقوق خصوصی، دوره هفتم، شماره 16.
10- کاتوزیان، امیر ناصر، (1396)، قواعد عمومی قراردادها، تهران، انتشارات بهمن.
11- Godschalk, Hugo, (2000), "Why e-money still failes", Berlin, available at: www.paysys.de.