بررسی مبانی جرم شناسی راست جدید

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی مبانی جرم شناسی راست جدید می‌باشد. بررسی ها نشان می دهد دیدگاه جرم شناسی راست جدید تحقق عملی سیاست‌ های نظام جزایی را امری مبتنی بر کنترل و اداره آن دسته گروه‌های موجود در جامعه می‌داند که از شباهت ‌های بیشتری با طبقات فرودست برخوردارند. جرم شناسی راست جدید متضمن سخت گیری و شدت گرایی بر مجرمان است این سیاست به منظور کنترل بزهکاری، عموماً مجرمان جرائم جنسی و جرائم خشونت بار به ویژه تکرار کنندگان این جرائم را مورد هدف قرار داده و بر سخت گیری کیفری از جمله اعمال مجازات ‌های سخت و طولانی مدت بر این دسته از مجرمان تأکید می‌کند. رویکرد راست نو تدبیر نوآورانه‌ای است و بیش از آن که به معنی سخت گیری و شدت در کیفر یا برخورد قهر آمیز پلیس با متخلفین باشد، نوعی سیاست عمومی نظارت و کنترل بر بی نظمی ‌های اجتماعی و جرائم خرد است. به عبارت دیگر شاهد الهام بخشی رویکرد راست جدید از نظریه پنجره‌ های شکسته و راهبرد تسامح صفر هستیم. رویکرد راست نو به جای این که یک نظریه اصولی و منسجم و معقول باشد، بیشتر نوعی جهت گیری خاص سیاسی است. اگر چنین رویکردی در جرم شناسی مطرح نمی‌شد یک نقص عمومی قانون و مقررات حاصل می‌شد. به طور کلی همانند اغلب نظریات جرم شناسی محبوبیت جرم شناسی راست جدید را نمی‌توان از محیط سیاسی اطراف آن تفکیک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the basics of new right criminology

نویسندگان [English]

  • D.r Mohammadreza Elahimanesh 1
  • Bahareh Mojdehi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch.
2 PhD student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the basics of new right criminology. Studies have shown that the new right-wing criminology view considers the practical implementation of penal policies to be based on the control and management of those groups in society that have more similarities with the lower classes. The New Right Criminology imposes austerity on criminals. This policy, in order to control delinquency, generally targets perpetrators of sexual and violent crimes, especially repeat offenders, and imposes severe penalties, including severe and lengthy punishments. Time emphasizes this group of criminals. The New Right approach is an innovative measure, and is more of a public policy of monitoring and controlling social irregularities and petty crimes than a matter of harsh punishment or violent treatment of offenders by the police. In other words, we see the inspiration of a new right-wing approach to broken window theory and the zero-tolerance strategy. The New Right approach is more of a specific political orientation than a principled, coherent and rational one. If such an approach were not taken in criminology, a general flaw in law and regulation would result. In general, as with most criminological theories, the popularity of the New Right criminology cannot be separated from the political environment around it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Right Criminology
  • Zero Tolerance Strategy
  • Broken Window Theory
1- ابرند آبادی، علی حسین، (1392)، امنیت مدار شدن جرم شناسی، نشریه آموزه های حقوقی، سال سوم، شماره 10.
2- دورکیم، امیل، (1369)، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه پرهام، باقر، بی جا، نشر کتابسرای بابل.
3- طاهری، سمانه، (1392)، سیاست کیفری سخت گیرانه، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
4- کوسن، موریس، (1385)، جرم شناسی، ترجمه صدیق، میر روح الله، تهران، نشر دادگستر.
5- گارلند، دیوید، (1397)، فرهنگ کنترل جرم و نظم اجتماعی در جامعه معاصر، ترجمه ملک محمدی، حمیدرضا، تهران، نشر بنیاد حقوقی میزان.
6- نجفی توانا، علی، دارابی، شهرداد، (1395)، درآمدی بر جرم شناسی راست جدید و گرایش های آن، مجله تحقیقات حقوقی آزاد، دوره نهم، شماره 34.
7- ویلسن، جیمز، کلینگ، جورج ال، (1382)، نظریه پنجره‌ های شکسته، نشریه حقوق قضایی دادگستری، شماره 43.
8- هیتز، فیونا، وایت، رابرت، (۱۳۸۳)، جرم و جرم شناسی، مترجم سلیمی، علی و همکاران، قم، انتشارات حوزه و دانشگاه.
9- هیتز، فیونا، وایت، رابرت، (1389)، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمه صدیق، میر روح الله، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر.
10- Hirschi, Travis and Michael Gottfredson, (1980), Understand crime, Beverly Hills: sage publications.
11- Hirschi, Travis, (1969), Couses of delinquency, Berkeley and Los Angeles: university of colifornia press.
12- Tame c, (1991), Freedom, responsibility and justice: the criminology of the new right, in stenson, k, and cowell, D, (eds), the politics of crime control, London.