حق برشنیده شدن کودکان در اسناد بین‌ المللی و جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. (نویسنده مسئول)

چکیده

این مطالعه به بررسی حق بر شنیده شدن کودکان که در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک 1989 مورد اشاره واقع شده است و همچنین جایگاه آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران می پردازد. این حق در کنار حقوق دیگر از قبیل عدم تبعیض، رشد، بقا، زندگی، منافع عالیه، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان به عنوان حقوق بنیادین و اصلی کودکان شناخته می شوند. این حق برای اولین بار در کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی مورد توجه قرار گرفت و در اسناد بین المللی قبل از این کنوانسیون که راجع به حقوق کودک بود مغفول مانده بود. شناسایی این حق بسیار مفید است چرا که کودکان به عنوان موجودی فعال و موضوع تصمیم گیری ها شناخته می شوند و نظرات آنان از سوی مقامات ذیصلاح شنیده می شود. با شناسایی این حق، دیدگاه سنتی که مبنی بر این بود کودکان شخصیتی غیر مستقل و وابسته به بزرگسالان دارند تعدیل یافته و متعاقب آن حق مشارکت فعال در تصمیم گیری ها به کودکان داده می شود. در قوانین داخلی کشور ما این حق در بند 8 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399 مورد اشاره واقع شده است. از آنجایی که قلمرو این حق وسیع است و در هر مرحله از مراحل دادرسی کیفری جلوه ای خاص به خود می گیرد، باید با دقت در مقررات پی برد تا چه اندازه کودکان در فرآیند دادرسی کیفری از این حق بهره مند هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The right of children to be heard in international instruments and their place in the Iranian criminal proceedings

نویسندگان [English]

  • D.r Salar Sadeghi 1
  • Ali Safar Orangi 2
1 Lecturer, PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tabriz Branch.
2 Master student of criminal law for children and adolescents, Faculty of Law, Allameh Tabatabai University of Tehran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

This study examines the right of children to be heard, which is enshrined in Article 12 of the 1989 Convention on the Rights of the Child, as well as its place in the Iranian criminal proceedings. This right, along with other rights such as non-discrimination, growth, survival, life, highest interests, free access to information and freedom of expression, are recognized as fundamental rights of children. This right was first enshrined in the 1989 Convention on the Rights of the Child and was neglected in international instruments prior to this Convention on the Rights of the Child. Recognizing this right is very useful because children are recognized as active beings and the subject of decisions and their opinions are heard by the competent authorities. With the recognition of this right, the traditional view that children have an independent and dependent personality on adults is modified, and consequently children are given the right to actively participate in decisions. In the domestic laws of our country, this right is mentioned in paragraph 8 of Article 2 of the Executive Regulations of Article 6 of the Law on the Protection of Children and Adolescents of 1399. Since the scope of this right is wide and takes on a special effect at every stage of the criminal proceedings, it must be carefully understood in the regulations to what extent children enjoy this right in the criminal proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right of children to be heard
  • the right to freedom of expression
  • the criminal procedure
  • the Convention on the Rights of the Child