تعدیل ناپذیری اصل ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ و منشاء تعدیل قوانین بر محوریت آن، تا انتقال قدرت مشروع در افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان. (نویسنده مسئول)

چکیده

انتقال و مشروعیت قدرت و پذیرش حق اعمال آن از سوی شهروندان نه تنها باعث مشروعیت دولت برای اجرای امور حکومتی است، که اعتبار کامل بر کشورهای منطقه و بین المللی فراهم می کند تا بر روابط دراز مدت الحاق معاهدات، تبادل روابط دیپلماتیک و گسترش آن بر حسب منافع دولت و ملت نمایند. اصلاح و یا تجدید اصل ها و یا اولویت بخشی بر حاکمیت الهی از ورود اصل ۳ قانون اساسی تا تعدیل قانون که همه را این اصل بنیادین در آغوش دارد، می تواند زمینه برای همبستگی ملت شود. که مقبولیتش بنیادین ترین اصل برای مشروعیت بین المللی است، زیرا قرارداد اجتماعی متضمن رفاه و رستگاری می گردد که در ذیل محبوبیت و برکت از منافع معنوی و سعادت دنیوی هر عضو از جامعه از آن بهره مند می گردد. ارتباطات و دهکده کوچک در عصر کنونی مقبولیت رضایت از ملت را به طور روز افزون شدت بخشیده و عدم این مقبولیت خودکشی سیاسی محض به گونه ای تلقی می شود که حتی حامیان دولت کنونی طالبان از رسمیت شناختن آن سخت لرزانده است. زیرا این چنین دولت های گروهی چنان تهی قدرت استنتاج می شود که سرکوبشان بی درنگ و بی تعجب در آینده نه چندان دور و ایجاد گروه های همچون را محسوس و ملموس می کند. همچنان حق بنیادین بشر و تفکیک قوا دو پایه اساسی و دائمی بر اقتدار هر ملت است که از بطن جامعه آن را باید رقم زد و قوانین اساسی زمانی به اقتدار بخشی بر امورات داخلی و بین المللی آغاز می کند که کنش ارتباطی آن جامعه بوده و در متن مدون با رعایت اصول تفکیک قوا درج گردد و عملی شدن تفکیک قوا سنگ بنایی بر حقوق بنیادین بشر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The irreversibility of Article 3 of the 2003 Constitution and the origin of the amendment of laws based on it, until the transfer of legitimate power in Afghanistan

نویسنده [English]

  • Mohammad Asif Faghiri
Master of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Afghanistan Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The transfer and legitimacy of power and the acceptance of the right of citizens to exercise it not only legitimizes the government to carry out governmental affairs, but also provides full credibility to regional and international countries to extend long-term treaty accession, exchange and expand diplomatic relations. According to the interests of the government and the nation. Reforming or renewing the principles or giving priority to divine sovereignty, from the introduction of Article 3 of the Constitution to the amendment of the law, which is embraced by all this fundamental principle, can be the ground for the solidarity of the nation. Its acceptance is the most fundamental principle for international legitimacy, because the social contract guarantees well-being and salvation, which benefits from the popularity and blessing of the spiritual benefits and worldly happiness of every member of society. Communication and the small village in the current era have intensified the acceptance of the nation's satisfaction, and the lack of this acceptance of pure political suicide is considered in a way that even the supporters of the current Taliban government are shocked to recognize it. Because such group governments are so powerless that their immediate and unexpected repression in the not-too-distant future and the creation of such groups is palpable. Also, the fundamental human right and the separation of powers are the two basic and permanent foundations of the authority of any nation, which must be determined from the heart of society, and constitutions begin to give authority over domestic and international affairs when the communicative action of that society is The written text should be inserted in accordance with the principles of separation of powers, and the implementation of separation of powers is a cornerstone of fundamental human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amendment of the constitution
  • transfer of power and legitimacy
  • separation of powers
1- قرآن کریم.
2- باصری، بابک، (1397)، جزوه درسی مبانی حقوق عمومی.
3- بهشتی، محمد باقر، محمدپور، نیر، (1395)، نگرشی جامعه شناختی بر اهمیت قرارداد اجتماعی در تسهیل فرآیند توسعه در جامعه، فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، شماره 1.
4- شریعت پناهی، سید ابوالفضل، (1399)، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، بی جا، نشر مستقل.
5- طباطبایی، سید محمد، (1396)، نظریه تفکیک قوا و سازماندهی قدرت سیاسی نزد دولت، فصلنامه دولت پژوهی (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، شماره 12.
6- عنبرایی، عطا، (1397)، در چیستی دولت مدرن به سوی رویکرد سازمانی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 43.
7- فقیری، محمد آصف، (1399)، حقوق اساسی افغانستان، بی جا، انتشارات حامد رسالت.
8- قانون اساسی افغانستان، (1382).
9- محمودی، زهرا، (1395)، ماهیت کلی حقوقی و کارکرد های آن در حقوق بین الملل، مجله حقوق بین الملل، شماره ۵۸.
10- میر غیاثی، سید عبدالله، (1392)، مبانی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلامی، مجله پژوهش های معرفت شناختی، شماره 4.
11- وبر، ماکس، (1376)، دانشمند و سیاست مدار، ترجمه نقیب زاد، احمد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
12- هیوود، اندرو، (1390)، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عالم، عبدالرحمن، تهران، نشر نی.
13- یوسفی، علی، (1379)، برابری سیاسی و رابطه آن با مشروعیت دولت، نشر مرکز پژوهش های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.