بررسی آثار و رویکردهای مرتبط با تعیین زمان و مکان شکل گیری قراردادهای الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

چکیده

قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects and approaches related to determining the time and place of concluding electronic contracts

نویسندگان [English]

  • D.r Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei 1
  • Motahhareh Sadat Rafiee Tabatabaei 2
1 University Lecturer, PhD in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch. (Corresponding Author)
2 Master of Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch.
چکیده [English]

Contracts, as a credit nature, like any entity, have a temporal and spatial dimension; Determining the time and place of the formation of a works contract also follows. The place of concluding a contract is sometimes determined by the time of its formation. When a contract is concluded in a meeting, in other words, both parties to the contract are present in that meeting, we will have no problem in determining the time and place of the contract; And the problem and disagreement arises when the parties to the contract are separated in time and space. Therefore, since the conclusion and formation of a contract obviously has consequences, it should be important to consider the time and place of the time and place in the formation of the contract, given the multiplicity and distance between time and place. The most obvious type of such contracts are electronic contracts. In this article, we try to study the effects of determining the time and place of electronic contract formation, the methods reflected in different opinions and approaches, as well as the method adopted by the Iranian legislator on the subject under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time of concluding the contract
  • place of concluding the contract
  • electronic contracts
  • demand
  • acceptance