وضعیت مطالعات کودکی در ایران با درآمدی بر تسلط رویکرد حقوقی و آسیب شناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی جامعه شناسی مسائل اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل وضعیت مطالعات کودک و کودکی در ایران و یا تاریخچه مطالعات کودکی در ایران است. در این راستا تلاش برای شناسایی اولین مطالعات مربوط به کودک و کودکی مورد توجه و به دنبال آن، گزینش رویکرد تاریخی گریز ناپذیر است. چنین اقدامی یک کنش مقاومتی در برابر دیدگاه های هژمونیک مسلط، پیرامون وضعیت مطالعات کودکی در جهان است و می خواهد هویت و ماهیت مطالعات کودکی در ایران را شناسایی و به مخاطبان ارائه نماید؛ گویی می خواهد جوامع مطرود و به حاشیه رانده شده را به متن مطالعات کودکی بکشاند و صدای آنها را رساتر کند. این موضوع، به صورت غیر مستقیم از حقوق کودکان جوامع شرقی نیز دفاع می کند؛ زیرا این حق را برای کودکان جوامع شرقی در نظر می گیرد که از فرهنگ بومی و اصالت اجتماعی برخوردار باشند. کودکانی که حق دارند ادبیات پژوهشی و مطالعاتی در مورد آنها و کودکان پیشین جامعه آنها دارای اصالت و اعتبار باشد. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی- در زمانی و روش تحقیق نیز تحلیل اسنادی است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر وجود مطالعات کودکی به معنای کلی در طول تاریخ ایران است. اما مطالعات جامعه شناسانه کودک و کودکی در ایران به یک دهه اخیر بر می گردند و معمولاً مطالعات موجود در این حوزه، به دلیل عدم توجه پژوهشگران به بسترهای داخلی و حافظه تاریخی جامعه ایران و همچنین توجه و تمرکز پژوهشگران بر آثار ترجمه شده از جوامع دیگر، به شدت تحت تأثیر آثار و رویکرد های غیر بومی (با محوریت آثار انگلیسی و آمریکایی) است که معمولاً آسیب شناسانه و نهایتاً حقوقی هستند. لذا جامعه شناسی کودک و کودکی در ایران، نیازمند توجه بیشتر بر اساس زمینه ها و حافظه تاریخی داخلی و نیز رویکرد حقوقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Studies of Childhood in Iran with an Introduction to the Mastery of the Legal and Pathological Approach

نویسنده [English]

  • D.r Maryam Shaban
PhD in Sociology of Social Issues, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The present study seeks to analyze the situation of child and childhood studies in Iran or the history of child studies in Iran. In this regard, trying to identify the first studies related to children and childhood is considered and then the choice of historical approach is inevitable. Such an action is a resistance action against the prevailing hegemonic views on the situation of child studies in the world and seeks to identify and present the identity and nature of child studies in Iran to the audience; It is as if he wants to bring marginalized and marginalized communities into the context of childhood studies and make their voices louder. It also indirectly defends the rights of children in Eastern societies; Because it considers the right of children in Eastern societies to have indigenous culture and social originality. Children who have the right to have original and credible research and study literature about them and former children in their community. The approach of the present research is qualitative - in time and research method is also documentary analysis. The results of the research indicate the existence of childhood studies in a general sense throughout the history of Iran. However, sociological studies of children and infants in Iran date back to the last decade and usually the existing studies in this field, due to researchers 'lack of attention to the internal contexts and historical memory of Iranian society and also researchers' focus on works translated from other societies. , Is strongly influenced by non-native works and approaches (centered on English and American works) that are usually pathological and ultimately legal. Therefore, the sociology of children and childhood in Iran needs more attention based on the context and internal historical memory as well as the legal approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Childhood Studies
  • Child Sociology
  • Child Injuries
  • Child Rights