تحلیل حقوقی معاملات اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران. (نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از انواع اوراق بهادار قابل معامله در بازار بورس ایران، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌ های فکری است که در فرابورس داد و ستد می‌شود. چهار شیوه برای معامله این اوراق اندیشیده شده که تماماً بر مبنای قرارداد واگذاری استوار گشته است. به موجب قرارداد واگذاری منتقل ‌الیه جانشین کلیه حقوق و تعهدات مالک دارایی فکری می‌شود؛ در نتیجه در حدود قانون متمکن از انحاء تصرفات در این قسم دارایی می‌گردد. این اثر قرارداد واگذاری سبب شده است تا برخی حقوقدانان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آن را مصداق عقود سنتی موجود مانند بیع، صلح، معاوضه یا اجاره بدانند؛ در حالی که این قرارداد به دلیل ویژگی ‌های خاص بازار دارایی ‌های فکری از یک طرف و ضوابط موجودِ حاکم در بازار سرمایه از طرف دیگر نمی‌تواند مصداق این دسته از عقود باشد؛ بلکه با آنها از حیث شکلی و ماهوی تفاوت‌ های قابل توجهی دارد. بنابراین به ‌نظر می‌رسد با توجه به اقتضائات بازار دارایی ‌های فکری قرارداد واگذاری، عقدی خاص و منحصر به فرد در حوزه دارایی ‌های فکری است که نمی‌توان احکام عقود سنتی موجود را بر آن بار نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Security Based Intellectual Property Transactions at Iran's Farabourse

نویسنده [English]

  • D.r Shahrzad Haddadi
PhD in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University of Tehran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

One of the exchangeable securities at Iran's Fara bourse is Intellectual Property based securities. There are four different ways to exchange these Intellectual Property based securities which are all based on the familiar Contract that is called Assignment Contract. According to this kind of contract " Assignment", the assignee (who receives the Intellectual Property)  will enjoy all rights and obligations of the assigner (who delivers Intellectual Property ) ; therefore the assignee may employ and enjoy all required facilities in this regard, which are provided for the owner of the intellectual Property. This Assignment Contract causes legal specialists and Practitioners and Feqhi Committee members of Stock Exchange Organization to compare this practice with Civil Law existing contracts like Selling Contract, Solh Contract, Exchanging Contract or Leasing Contract. Whereas this Contract can not be the same as any of the aforementioned contracts (Selling Contract, Solh Contract, Exchanging Contract and Leasing Contract) and has various differences which are it's own qualifications. So it seems that Assignment Contract is an especial and unique Contract with different specifications which make it a new Contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property
  • Securities
  • Farabourse
  • Assignment Contract
  • Transactions