موانع و کاستی های کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.

چکیده

در سال ‏های اخیر فعالیت های دزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه ‏ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی از جمله سواحل سومالی و آب های جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی، این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده می‏شود و از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد می‏گردد سالانه به میلیاردها دلار می‏رسد؛ به طوری که جامعه جهانی را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. قواعد حقوقی بین‏المللی که در این ارتباط توسط کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب سال ۱۹۸۲ وضع گردیده است سال های مدیدی است که بدون تغییر به حیات خود ادامه می‏دهد، که در موضوعات فراوانی همچون توصیف دقیق عناصر شکل دهنده دزدی دریایی و توقیف و محاکمه دزدان دریایی نواقص و کمبودهای غیر قابل انکاری مشاهده می‏گردد. لذا این مسأله در مقاله حاضر با بررسی کاستی های قانون موجود در رابطه با نحوه مجادله مؤثر با این واقعه و چگونگی ساماندهی کمبودهای حقوقی موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles and shortcomings of the UN Convention on the Law of the Sea In connection with the fight against piracy

نویسندگان [English]

  • D.r Amirreza Mahmoudi 1
  • Seyyedeh Mahshid Miri Balajourshari 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan Branch. (Corresponding Author)
2 Master student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan Branch.
چکیده [English]

In recent years, piracy activities have increased significantly. In some areas, including the coasts of Somalia and the waters of Southeast Asia and South America, this incident is widely seen and has become a safe haven for pirates. The economic losses caused by piracy amount to billions of dollars annually; So that the world community has faced many problems. The rules of international law enacted in this regard by the United Nations Convention on the Law of the Sea, adopted in 1982, have remained unchanged for many years, covering many issues, such as the precise description of the elements that make up piracy. And the arrest and trial of pirates are undeniable shortcomings. Therefore, this issue has been reviewed in the present article by examining the shortcomings of the existing law in relation to how to effectively dispute this incident and how to organize the legal shortcomings of the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piracy
  • 1982 Convention on the Law of the Sea
  • seizure and prosecution of pirates
1- بیگ زاده، ابراهیم، (1389)، دزدی دریایی، جنایتی کهن، ظهوری جدید، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، تهران، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
2- پور نوری، منصور، حبیبی، محمد، (1383)، حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون حقوق دریاها، تهران، نشر مهد حقوق.
3- تقی زاده، زکیه، (1391)، تحول مقابله با دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، تهران، نشر گنج دانش.
4- چشمه خاور، صلاح الدین، (1389)، دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، بررسی آثار حقوقی قطعنامه های شورای امنیت بر حقوق بین الملل، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، تهران، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
5- حسین پور، خسرو، (1394)، چالش های دزدی دریایی در حقوق بین الملل و ایران، دو فصلنامه علمی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، سال نهم، شماره 31.
6- AKIPEK, Serap, (2019), Uluslararasi Hukukta Deniz Haydutlugu, AUHF Yayinlari, Ankara.
7- AZUBUIKE, Lawrence, (2019), International Law Regime against Piracy, Ann. Surv. Int’l & Comp. L, nu 15.
8- BAYKAL, Ferit Hakan, (1998), Deniz Hukuku Çalışmaları, Alfa Yayınları, İstanbul.
9- BURGESS, Douglas R, (2006), Hostis Humani Generi: Piracy, Terrorism and a New International Law, U. Miami Int’l & Comp. L. Rev, nu 13.
10- COLLINS, Rosemary & HASSAN, Daud, (2009), Applications and Shortcomings of the Law of the Sea in Combating Piracy: A South East Asian Perspective, J. Mar. L. & Com, nu 40.
11- DAHELVANG, Niclas, (2006), Thieves Robbers & Terrorists: Piracy in the 21st Century, Regent J. Int’l L, nu 4.
12- KRASKA, James & WILSON, Brian, (2008), Fighting Pirates: The Pen and the Sword, World Policy Journal, edition 25, nu 4.
13- MERAY, Seha L, (1963) Bazı Türk Andlaşmalarına Göre Korsanlık ve Deniz Haydutluğunun Yasaklanması, AÜSBFD, Cilt 18, Sayı 3.
14- PATHAK, Monica, (2005), Maritime Violence: Piracy at Sea & Marine Terrorism Today, Windsor Rev. Legal & Soc, nu 65.
15- WINN, John I & GOVERN, Kevin H, (2008), Maritime Pirates, Sea Robbers, and Terrorists: New Approaches to Emerging Threats, The Homeland Security, nu 2.