آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران. (نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از مهم ترین جرائمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز می باشد که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدید کننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است، به گونه ای که مبارزه با آن، از اولویت های قوای سه گانه می باشد. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشوده شد، لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرائم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرائم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... ، از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Iran's criminal policy towards smuggling of goods and currency Emphasizing the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling adopted in 2013

نویسندگان [English]

  • D.r Raziyeh Ghasemi 1
  • Amin Nasr 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tiran Branch.
2 Master student of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tiran Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

One of the most important crimes that have obviously, directly and for a long time damaged the security of the country is the phenomenon of smuggling goods and currency, which has also had a negative impact on various social, economic, political and cultural spheres of the country. At present, smuggling of goods and currency has become a serious and threatening problem in the country's economy, so that combating it is one of the priorities of the three powers. With the approval of the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling adopted in 1392, new horizons were opened to prevent and deal with the harmful phenomenon of smuggling of goods and currency, but nevertheless, there are always serious shortcomings and harms in preventing and combating this phenomenon. we are faced. Therefore, the present article deals with the pathology of the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling adopted in 1392, and the research findings indicate that the criminal deterrence approach, development of cases of trafficking, disproportion between crimes and punishments, contradict some principles governing economic crimes , The conflict between the law against combating smuggling of goods and currency and the law of customs affairs in some cases, etc., are among the most obvious manifestations of the existing damage in order to prevent and combat smuggling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smuggling
  • goods and currency
  • anti-trafficking law
  • criminal policy
1- ابراهیمی، شهرام، دانش، مصطفی، (1398)، تحلیل شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره چهل و نهم، شماره 2.
2- احمدی، سمیه، (1394)، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با تأکید بر نوآوری های قانونگذار، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر نریمان فاخری، قدس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس.
3- بهره مند، حمید، (1396)، آسیب شناسی قوانین مربوط به جرائم اقتصادی در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات مرکز مطبوعات و نشر قوه قضاییه.
4- پور ابراهیم، احمد، (1391)، رویکردی به پدیده قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی، مجله تخصصی حقوق اقتصادی، سال دوم، شماره 3.
5- توکل پور، محمد هادی، (1393)، نظرات استدلالی شورای نگهبان در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهران، گروه تدوین نظرات و آراء شورای نگهبان.
6- دانشمند، فاطمه، (1394)، آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علی مزیدی شرف آبادی، تفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت.
7- ذاکری، احمد، (1394)، نقد و آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی، قم، دانشگاه قم.
8- ذبحی، حسین، (1398)، مجموعه محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چاپ دوم، تهران، نشر نگاه بینه.
9- شعرا، سپیده، (1398)، پیشگیری وضعی از قاچاق کالا و ارز به وسیله تدابیر فنی در قوانین جزایی ایران، مجله بین المللی پژوهش ملل، شماره 42.
10- صالحی، رضا، (1400)، تحلیل جرائم قاچاق کالا و ارز، تهران، نشر مهرکلام.
11- کریمی، قاسم، صلاحی، جاوید، (1395)، پیشگیری از جرائم قاچاق کالا و ارز بر مبنای قوانین موضوعه، مجله فصلنامه مطالعات حقوق، شماره 2.
12- نصرباغ مهیاری، امین، (1400)، آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر راضیه قاسمی، تیران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران.
13- نقدی، ابراهیم، گلی، رضا، (1394)، محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهران، نشر مسیر دانشگاه.
14- ولیدی، محمدصالح، (1386)، نگاهی به خلاء قانونی و کاستی های کاربردی قوانین، مجله تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 1.
15- یوسف وند، محمد، (1396)، پیشگیری اجتماعی از قاچاق کالا و ارز با رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجله مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره سوم، شماره 1 و 2.