مطالعه تطبیقی آثار شرکت‌های تضامنی در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد. (نویسنده مسئول)

چکیده

شرکت‌های تجاری از عوامل گسترش و رونق تجارت و رفاه مادی و اجتماعی می باشند. در میان این شرکت ‌ها، شرکت ‌های تضامنی، برجسته‌ ترین و بارز ترین نوع شرکت‌ های اشخاص بوده و با توجه به مسئولیت نا محدود شرکاء، بهترین نوع شرکت ‌ها از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث می‌باشند و تشویق افراد به تشکیل چنین شرکت ‌هایی در عین حال که موجبات نزدیکی هر چه بیشتر اشخاص سرمایه‌ گذار و متخصص را فراهم می‌آورد، باعث می‌شود که اشخاص ثالث نیز با اطمینان کامل با این شرکت ‌ها وارد معامله شوند. در حقوق انگلیس نهادهای تجاری به دو گروه شرکت ‌ها و مشارکت‌ ها، و مشارکت ‌ها به دو دسته مشارکت عمومی و محدود تقسیم می‌شود. در مشارکت عمومی که تحت قانون 1890 می‌باشد، قوانین آن بیشتر تکمیلی بوده و کلیه شرکاء دارای مسئولیت تضامنی هستند. مشارکت ‌ها که مشابه شرکت ‌های اشخاص در حقوق ایران هستند نهادهایی می‌باشند که بین چند نفر برای امور تجاری به طور مشترک و با هدف کسب سود ایجاد می‌شوند، واجد شخصیت حقوقی نیستند و افراد صرفنظر از سرمایه اولیه خود، متضامناً مسئول کل بدهی‌ های آن هستند. از آنجایی که امروزه شرکت ‌های تضامنی کاربرد فراوانی را دارند، در این مقاله به بررسی آثار این شرکت ‌ها در حقوق ایران و انگلیس می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the effects of partnerships in Iranian and British law

نویسنده [English]

  • Afshin Mojahed
University lecturer, PhD student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Meybod Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Commercial companies are factors in the expansion and prosperity of trade and material and social welfare. Among these companies, partnerships are the most prominent and prominent type of companies and due to the unlimited liability of the partners, they are the best type of companies to protect the rights of third parties and encourage people to form such companies at the same time. Now that it brings investors and experts closer together, it allows third parties to enter into transactions with these companies with complete confidence. In English law, commercial entities are divided into two groups: companies and partnerships, and partnerships into two categories: public and limited partnerships. In a public partnership under the 1890 Act, its rules are more complementary and all partners have joint and several liability. Partnerships that are similar to the companies of individuals in Iranian law are institutions that are created jointly by several persons for business purposes and for the purpose of making a profit. They have no legal personality and individuals are jointly and severally liable for all its debts, regardless of their initial capital. . Since joint stock companies are widely used today, in this article we will examine the effects of these companies on Iranian and British law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liability company
  • joint liability
  • public partnership
  • business
  • British law