مفهوم حق و قانون در اندیشه میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. (نویسنده مسئول)

چکیده

تاریخ ایران همواره عرصه تحولات و رویدادهای مهم سیاسی و حقوقی بوده است. از جمله ورود مفاهیم حقوقی و سیاسی، به ویژه در عصر مشروطه. و یا رواج برخی از اصطلاحات مانند صدرالصدور در دوران تیموریان و تقسیم محاکم به دو دسته شرع و عرف در دوران ساسانیان. اما در این میان، یکی از بارزترین دوره‌های تاریخی برای ایرانیان، عصر قاجار بود که مهم‌ترین مفاهیم حقوق عمومی از جمله قانون، آزادی، نمایندگی و حق، با حضور روشنفکران، فقیهان و رساله‌نویسان و نیز واکنش‌های متفاوت میان آنها پدیدار گشت. یکی از برجسته‌ترین روشنفکران این دوره که به نظر می‌رسد با مفاهیم حقوق عمومی آشنایی بیشتری داشته و دو مفهوم حق و قانون را به طور جدی مورد بررسی قرار داده و نسبت به بقیه روشنفکران مفاهیم وی به واقعیت امروزی نزدیک‌تر می‌باشد، میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که در میان مفاهیم حقوق عمومی، آیا حق و قانون در آن برهه از زمان، در اندیشه این روشنفکر قاجاری شکل گرفته است یا خیر؟ فرض این پژوهش آن است که این مفاهیم در اندیشه طالبوف تبریزی در مقایسه با دیگر معانی امروزی نزدیک تر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of right and law in the thought of Mirza Abdul Rahim Khan Talibov Tabrizi

نویسنده [English]

  • Mohammad Saremi
PhD Student in Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Iran's history has always been the arena of important political and legal developments and events. Including the introduction of legal and political concepts, especially in the constitutional era. Or the prevalence of some terms such as Sadr al-Sadr during the Timurids and the division of courts into two categories of Sharia and custom during the Sassanids. But in the meantime, one of the most prominent historical periods for Iranians was the Qajar era, when the most important concepts of public law, including law, freedom, representation and right, emerged with the presence of intellectuals, jurists and treatise writers, as well as different reactions among them. Mirza Abdul Rahim Khan Talibov Tabrizi is one of the most prominent intellectuals of this period who seems to be more familiar with the concepts of public law and has seriously studied the two concepts of law and is closer to the current reality than other intellectuals. . The present article seeks to answer the question with the descriptive-analytical method and using library sources that among the concepts of public law, right and law were formed in the mind of this Qajar intellectual at that time or not? The hypothesis of this research is that these concepts are closer in Talibov Tabrizi thought than other modern meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • Right
  • intellectuals
  • Talibov
  • Talibov's relationship with Rousseau