تشخیص مسئولیت مدنی و اسباب طولی و عرضی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اصفهان. (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از این تحقیق علاوه بر بررسی مسئولیت مدنی بر اساس تساوی در زمینه نحوه توزیع مسئولیت در حالت طولی (اسباب متعدد، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع مباشر) و اسباب عرضی در قانون مجازات اسلامی جدید، پاسخ به این دو سؤال است که تحولات اسباب طولی و عرضی در حوزه تقسیم مسئولیت مدنی چه اثراتی به دنبال دارد؟ و دیگر این که نحوه تأثیر اسباب طولی در حوزه تقسیم مسئولیت مدنی چگونه است. روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی تحلیلی است که به تحولات مسئولیت مدنی، اسباب طولی و عرضی در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حقوق ایران اصل تقسیم مسئولیت به طور تساوی است، مگر این که ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری مؤثر بوده است. بر اساس ماده 140 قانون مجازات اسلامی جدید و قسمت اخیر ماده 52 قانون مسئولیت مدنی نحوه مداخله اسباب در میزان مسئولیت مؤثر است؛ یعنی هر چه مداخله و تأثیر اسباب در ایجاد ضرر بیشتر باشد، میزان مسئولیت نیز بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of civil liability and longitudinal and transverse causes in Iranian law

نویسنده [English]

  • Zahra Heydari Ramazan
Master of Private Law, Faculty of Humanities, Shahid Ashrafi University of Isfahan. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of this study, in addition to examining civil liability based on equality in the distribution of longitudinal responsibility (multiple causes, causal and directing community and directing causes) and transverse causes in the new Islamic Penal Code, is to answer these two questions. What are the longitudinal and transverse effects on the division of civil liability? And how the longitudinal causes affect the division of civil liability. The research method used is a descriptive-analytical method that deals with the developments of civil liability, longitudinal and transverse causes in Iranian law. The results of the study indicate that in Iranian law, the principle of division of responsibilities is equal, unless it is proven that the act or fault of one responsible person was more or less effective than the other. According to Article 140 of the new Islamic Penal Code and the last part of Article 52 of the Civil Liability Law, the manner of intervention of the cause is effective in the amount of responsibility; That is, the greater the intervention and impact of the cause in causing the damage, the greater the degree of responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil liability
  • longitudinal and transverse causes
  • multiple causes