نویسنده = دکتر جعفر موحدی
ضرورت بازنگری در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-17

دکتر ناصر رضوانی جویباری؛ دکتر جعفر موحدی