دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، آذر 1400 
1. سخن سردبیر

صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


4. بررسی آثار و رویکردهای مرتبط با تعیین زمان و مکان شکل گیری قراردادهای الکترونیک

صفحه 1-20

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی