اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی

حقوق خصوصی مدرس دانشگاه، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

jhvmn.ir
rafiee.hesamgmail.com
09385313133
0000-0003-0339-1775

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس پهلوان زاده

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

instagram.com/dr.a.pahlavanzadeh
dr.pahlavanzadehyahoo.com

دکتر امیر محمودی

حقوق بین الملل دکتری تخصصی حقوق بین الملل، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

instagram.com/amirmahmoodi56
amirmahmoodygmail.com

دکتر هما داودی گرمارودی

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

instagram.com/rashahat.ghalam_homa.davoodi
homa_namyahoo.com

دکتر جواد خالقیان

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

instagram.com/javadkhaleghian
dr.j.khngmail.com

دکتر سید علیرضا هاشمی زاده

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

parsila.com
hashemyyahoo.com

دکتر علی جهانخواه

فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

jahankhah_ayahoo.com

دکتر فاطمه کیهانلو

حقوق بین الملل دکتری تخصصی حقوق بین الملل، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

fkeyhanlougmail.com

دکتر علی امیری

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

dr.amiriali95gmail.com

مدیر مسئول

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی

حقوق خصوصی مدرس دانشگاه، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

jhvmn.ir
rafiee.hesamgmail.com
09385313133
0000-0003-0339-1775

مدیر داخلی

مطهره السادات رفیعی طباطبایی

حقوق خصوصی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

jhvmn.ir
motahare620gmail.com
0000-0002-3523-4208