اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی

حقوق خصوصی مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

jhvmn.ir
rafiee.hesamgmail.com
0000-0003-0339-1775

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود عرفانی

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

merfanyut.ac.ir

دکتر رضا سیمبر

روابط بین الملل دکتری تخصصی روابط بین الملل، استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

rezasimbarhotmail.com

دکتر همایون مافی

حقوق تجارت بین الملل دکتری تخصصی حقوق تجارت بین الملل، استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

hmynmafiyahoo.com

دکتر پرویز باقری

حقوق تجارت الکترونیک دکتری تخصصی حقوق تجارت الکترونیک، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

pb0873yahoo.com

دکتر فرزاد پارسا

فقه شافعی دکتری تخصصی فقه شافعی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

farzad4083gmail.com

حجت الإسلام اکبر ساجدی

فقه و اصول سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

akbarsajedigmail.com

دکتر بهشید ارفع نیا

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

bearfaniagmail.com

دکتر ناصر قاسمی

حقوق کیفری محیط زیست دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

dr.ghasemi76gmail.com

دکتر بابک پور قهرمانی

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

b.pourghahramaniyahoo.com

دکتر غلامعلی سنجری

فقه و معارف اسلامی دکتری تخصصی فقه و معارف اسلامی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه معارف اسلامی، مرکز زبان و معارف اسلامی، دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

ghsanjari1351gmail.com

دکتر زهرا ساعدی

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

zahrasaedi84gmail.com

دکتر عباس پهلوان زاده

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

dr.pahlavanzadehyahoo.com

دکتر سید علیرضا هاشمی زاده

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

hashemyyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر هما داودی گرمارودی

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

homa_namyahoo.com

دکتر فاطمه کیهانلو

حقوق بین الملل دکتری تخصصی حقوق بین الملل، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

fkeyhanlougmail.com

دکتر جواد خالقیان

حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

dr.j.khngmail.com

دکتر امیر محمودی

حقوق بین الملل دکتری تخصصی حقوق بین الملل، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

amirmahmoodygmail.com

دکتر علی امیری

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

dr.amiriali95gmail.com

دکتر حمید سلیمانی

فقه و حقوق اسلامی دکتری تخصصی فقه و حقوق اسلامی، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق، مؤسسه آموزش عالی رهجویان دانش، برازجان، ایران

h.soleymanialumni.um.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر سعید شبانی

حقوق تجارت بین الملل دکتری تخصصی حقوق تجارت بین الملل، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه جیاتونگ، شانگهای، چین

shabani_saeidhotmail.com

اعضای هیات تحریریه پیشین

زنده یاد دکتر ایرج گلدوزیان

حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

igoldozut.ac.ir

سردبیر

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی

حقوق خصوصی مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

jhvmn.ir
rafiee.hesamgmail.com
0000-0003-0339-1775

مدیر داخلی

مطهره السادات رفیعی طباطبایی

حقوق خصوصی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

motahare620gmail.com
0000-0002-3523-4208