دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، آذر 1401 
فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی

صفحه 1-16

مهدی عمانی؛ دکتر جمال بیگی؛ دکتر بابک پورقهرمانی


جایگاه مصلحت در اهداف شارع در فرآیند قانونگذاری

صفحه 1-17

دکتر امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری


بررسی انتقال ویروس کووید 19 و شروع به جرم به قتل عمدی

صفحه 1-16

زهرا زهادت پور؛ صادق بارانی؛ اسماعیل ذوالفقاری فرد؛ عبدالکریم کریمی