دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حاکمیت مقررات کنوانسیون واشنگتن و یا قانون ملی در جهت حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری در ایکسید در صورت عدم توافق طرفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

ابوالقاسم قربانی؛ مهدی سجادی کیا؛ مصطفی شاهبازی


مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

احسان حجت دوست


مبانی مسئولیت مدنی وکلا و قضات در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

زینب باقی


رویکردی بر عوامل موثر در افزایش قاچاق کالا و ارز و راهکارهای مقابله و کنترل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

نوید صحرائی؛ منیره رحیمی کلدانلو


مبانی و قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

عرفان رهائی


تحول مفهوم حقوق و مسولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

دانیال آذرپیوند


مشارکت و ‌نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

حدیث نوری لنجان نوکابادی