کلیدواژه‌ها = علت مداخله گر
مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-17

دکتر مصطفی فروتن؛ زهرا راستایی