کلیدواژه‌ها = مسئولیت
نحوه جبران خسارت در قراردادهای ساخت بین المللی (فیدیک)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-22

نرگس دهقان؛ دکتر سید علی اصغر رحیمی


آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

علی محمد دهقان؛ محمد هادی یار احمدی


بررسی نقش شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران و مسئولیت آنها در دعاوی داخلی کشورها

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-30

سید شهاب الدین صادقی؛ نوشین سادات عبادی