نویسنده = سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
سخن سردبیر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


بررسی آثار و رویکردهای مرتبط با تعیین زمان و مکان شکل گیری قراردادهای الکترونیک

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-20

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-12

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی


محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-20

لیلا طهماسبی؛ سید حسام الدین رفیعی طباطبایی