نویسنده = طاهره ربانی ببدرونی
مأموریت های حقیقت یاب مستقل و راهکارهای نظارتی بررسی وضعیت های خاص حقوق بشر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-27

طاهره ربانی ببدرونی؛ دکتر عبدالمحمد افروغ