نویسنده = بهاره مژدهی
چالش های فراروی نظام عدالت کیفری پیرامون مراقبت های پس از خروج

دوره 3، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-20

بهاره مژدهی؛ فاطمه الهی منش


بررسی مبانی جرم شناسی راست جدید

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-17

دکتر محمدرضا الهی منش؛ بهاره مژدهی