موانع و کاستی های کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-12

دکتر امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری


گذری بر سیر تطور مدارس اصولی از آغاز تا کنون

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-18

سید علیرضا امین


مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-17

دکتر مصطفی فروتن؛ زهرا راستایی


آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

علی محمد دهقان؛ محمد هادی یار احمدی


بررسی نقش شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران و مسئولیت آنها در دعاوی داخلی کشورها

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-30

سید شهاب الدین صادقی؛ نوشین سادات عبادی