تعداد مقالات: 28

1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


2. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


3. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


4. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


5. کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-22

دکتر سید پدرام خندانی؛ مهرویه شجاع سنگچولی


8. بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-35

دکتر راضیه قاسمی؛ یکتا کریم زاده اصفهانی


9. سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-12

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی


10. بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فعل غیر و آثار حاکم بر آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-18

دکتر سید رضا باقری؛ فاطمه نقیبی علمداردهی


13. محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-20

لیلا طهماسبی؛ سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


14. تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-19

زهرا حیدری رمضان


16. بررسی آثار و رویکردهای مرتبط با تعیین زمان و مکان شکل گیری قراردادهای الکترونیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-20

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی


19. موانع و کاستی های کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-12

دکتر امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری


20. گذری بر سیر تطور مدارس اصولی از آغاز تا کنون

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-18

سید علیرضا امین


23. تشخیص مسئولیت مدنی و اسباب طولی و عرضی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-25

زهرا حیدری رمضان