تعداد مقالات: 14

1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


2. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


3. کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-22

دکتر سید پدرام خندانی؛ مهرویه شجاع سنگچولی


5. سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-12

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی


6. بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فعل غیر و آثار حاکم بر آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-18

دکتر سید رضا باقری؛ فاطمه نقیبی علمداردهی


7. محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-20

لیلا طهماسبی؛ سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


8. تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-19

زهرا حیدری رمضان


12. تشخیص مسئولیت مدنی و اسباب طولی و عرضی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-25

زهرا حیدری رمضان


14. بررسی جایگاه ملی کردن و مصادره اموال در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-17

فاطمه مسیح زاده