سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-22

دکتر سید پدرام خندانی؛ مهرویه شجاع سنگچولی


بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-35

دکتر راضیه قاسمی؛ یکتا کریم زاده اصفهانی


نحوه جبران خسارت در قراردادهای ساخت بین المللی (فیدیک)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-22

نرگس دهقان؛ دکتر سید علی اصغر رحیمی


سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-12

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی


بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فعل غیر و آثار حاکم بر آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18

دکتر سید رضا باقری؛ فاطمه نقیبی علمداردهی


محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-20

لیلا طهماسبی؛ سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-19

زهرا حیدری رمضان


بررسی آثار و رویکردهای مرتبط با تعیین زمان و مکان شکل گیری قراردادهای الکترونیک

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-20

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی


بررسی مبانی جرم شناسی راست جدید

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-17

دکتر محمدرضا الهی منش؛ بهاره مژدهی


تمرکز زدایی بایسته در نظام آینده افغانستان با تأکید بر مردم سالاری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-19

محمد آصف فقیری؛ دکتر مهدی شعبان نیا منصور