سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-4

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-2

دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی


نظارت بر مؤسسات بیمه در حقوق بیمه ایران و ترکیه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401

دکتر محمد مقامی نیا


فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی

دوره 3، شماره 3، آذر 1401

مهدی عمانی؛ دکتر جمال بیگی؛ دکتر بابک پورقهرمانی


کودک کار سنتی و مدرن در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-22

دکتر سید پدرام خندانی؛ مهرویه شجاع سنگچولی


بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-35

دکتر راضیه قاسمی؛ یکتا کریم زاده اصفهانی


نحوه جبران خسارت در قراردادهای ساخت بین المللی (فیدیک)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-22

نرگس دهقان؛ دکتر سید علی اصغر رحیمی


حمایت‌های حقوق بشری از کودکان قربانی کار با رویکردی بر نظام جامع تأمین اجتماعی

دوره 3، شماره 3، آذر 1401

مهدی نصر اصفهانی؛ دکتر مسعود حیدری؛ دکتر محمود مالمیر


سابقه تاریخی حقوق حیوانات در اندیشه های باستانی و اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-12

سید حسام الدین رفیعی طباطبایی؛ مطهره السادات رفیعی طباطبایی


بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فعل غیر و آثار حاکم بر آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18

دکتر سید رضا باقری؛ فاطمه نقیبی علمداردهی


ضرورت بازنگری در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401

دکتر ناصر رضوانی جویباری؛ دکتر جعفر موحدی