کلیدواژه‌ها = فعل غیر
بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فعل غیر و آثار حاکم بر آن در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18

دکتر سید رضا باقری؛ فاطمه نقیبی علمداردهی