کلیدواژه‌ها = قرارداد
تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-19

زهرا حیدری رمضان