نویسنده = نوشین سادات عبادی
بررسی نقش شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران و مسئولیت آنها در دعاوی داخلی کشورها

دوره 2، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-30

سید شهاب الدین صادقی؛ نوشین سادات عبادی