نویسنده = زهرا حیدری رمضان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-19

زهرا حیدری رمضان